Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Herroepingsrecht

Annulering volgens Duitse wetgeving

Begin van het annuleringsbeleid

Herroepingsrecht

U heeft het recht om het koopcontract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te herroepen.

De opzegtermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de leverancier/chauffeur is, de laatste deelzending of het volledige product in bezit heeft genomen. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, dient u contact met ons op te nemen via onderstaand adres:

Nostalgiepalast Nordhorn

Eigenaar: Herman Siwes

Bornestr. 15

48529 Nordhorn, Duitsland

E-mail: info@nostalgie-palast.de

Telefoon: 0049 (0)5921-7287556

Fax: 0049 (0)5921 – 7287558

Hierbij hebben wij een duidelijke verklaring nodig (bijv. een per post verzonden brief, telefoon, fax of e-mail) betreffende uw beslissing om dit koopcontract op te zeggen. U kunt het bijgevoegde formulier voor herroeping gebruiken, echter is dit niet verplicht.

Het is noodzakelijk dat u kunt aantonen dat u de eventuele geschreven herroeping verzonden heeft voor de deadline van het herroepingsrecht van veertien dagen.

Gevolgen van de annulering

Indien u de koopovereenkomst annuleert, zullen wij alle betroffen betalingen die wij van u ontvangen hebben, inclusief de leverkosten (met uitzondering van extra kosten, welke bijvoorbeeld voortvloeien uit een andere manier van levering aan welke u de voorkeur heeft gegeven) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na datum waarop wij kennis hebben genomen van uw herroeping terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode als waar u mee heeft betaald, tenzij anders met u is overeengekomen. In geen enkel geval worden er kosten in rekening gebracht voor terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling vertragen totdat wij de goederen weer terug hebben ontvangen of totdat u heeft aangetoond dat u deze zelf heeft verstuurd, afhankelijk welke situatie zich eerder voordoet.

U draagt de kosten voor het retourneren van de goederen. De kosten worden hierbij geschat vanaf € 10,- tot € 1.000,-

Einde van het annuleringsbeleid

De wetgever stelt in bijlage 2 van artikel 246a, § 1, lid 2, zin 1, nummer 1 en § 2 (2) nummer 2 EGBGB het volgende modelformulier voor herroeping beschikbaar:

Formulier herroeping

(Als u het koopcontract wilt annuleren, kunt u dit formulier invullen en gelieve terug te sturen aan onderstaand adres)

Nostalgiepalast Nordhorn

Eigenaar: Herman Siwes

Bornestr. 15

48529 Nordhorn, Duitsland

E-mail: info@nostalgie-palast.de

Telefoon: 0049 (0)5921-7287556

Fax: 0049 (0)5921 – 7287558

Ik / wij (*) herroep(en) hierbij het koopcontract dat door mij / ons is gesloten (*) voor de aankoop van de volgende goederen: (*)

________________________________________________________

Besteld op:                                          Ontvangen op:

________________________________________________________

Naam van de consument (en)

_________________________________________________________

Adres van de consument (en)

________________________________________________________

________________________________________________________

Handtekening van de consument (en) (alleen indien op papier genotificeerd)

_________________________________________________________

Datum

_________________________________________________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Algemene voorwaarden

1. Algemene bepalingen

1.1

Deze algemene voorwaarden (AV) zijn uitsluitend van toepassing op alle contractuele relaties voor de levering van goederen tussen de heer Herman Siwes als eigenaar van Nostalgiepalast, Bornestraße 15, 48529 Nordhorn, Duitsland (hierna te noemen Nostalgiepalast). Het contract dient te zijn omschreven als in artikel 312b paragraaf (in het kader van de verkoop op afstand § – 1 zin 1 BGB); – in het kader van de verkoop op afstand de elektronische handel (§ 312b 1, paragraaf 1, zin 1 i.V.m. § 312e zin 1 BGB). Met uitzondering online marktplaats eBay; – dit valt onder de algemene voorwaarden van eBay in combinatie met de per advertentie vermelde voorwaarden. Het opnemen van algemene inkoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden van de klant wordt hierbij uitdrukkelijk tegengesproken. Dit geldt ook als de klant verwijst naar zijn eigen voorwaarden, zelfs als de verdediging- en / of exclusiviteitsclausules aanwezig zijn en Nostalgiepalast niet uitdrukkelijk in de concurrerende omstandigheden heeft tegengesproken, tenzij dit is schriftelijk goedgekeurd door beide partijen.

1.2

Consumenten in de zin van deze Algemene Voorwaarden zijn zowel consumenten als ondernemers.

1.2.1

Om als consument te worden beschouwd, dient elke natuurlijke persoon met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan, die handelt voor een doel dat noch aan zijn commerciële noch aan zijn onafhankelijke professionele activiteit kan worden toegeschreven.

1.2.2

Ondernemer in deze voorwaarden is elke natuurlijke of rechtspersoon of juridische samenwerking welke een zakelijke relatie voeren, en/of handelen in een commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2.Overeenkomst

2.1

Het deel wat Nostalgiepalast in de online shop onder het domein www.nostalgie-palast.de en buiten de verkoop op afstand goederen gepresenteerde aanbiedingen van Nostalgiepalast zijn niet direct bindend, maar slechts een verzoek aan de klant om een overeenkomst met Nostalgiepalast aan te gaan. 

2.2

In het geval van het gebruik van de webshop van Nostalgiepalast onder www.nostalgie-palast.de dient de klant zijn persoonlijke gegevens in te voeren en te klikken op de bestelknop in de laatste stap van het bestelproces om een bindende order overeen te komen. Hiervoor wordt een bevestiging venster met de gegevens van de bestelling aan de klant vóór het sluiten van het bestelproces, waarin de bestelling kan worden herzien en gecorrigeerd.

2.3

Onder het domein www.nostalgie-palast.de en buiten de verkoop op afstand zoals de elektronische handel van Nostalgiepalast product getoonde beelden, tekeningen of illustraties en teksten zijn uitsluitend voor de algemene beschrijving van de goederen en zijn slechts bij benadering gezaghebbende informatie. De omvang van de leveringsverplichting van Nostalgiepalast hangt alleen af van de specifieke informatie over het object bij aankoop in de verklaring van aanvaarding.

2.4

Met het opgeven van een bestelling – of dit nu persoonlijk, via de telefoon, per post of online – maakt de klant een bindend aanbod bij Nostalgiepalast waarna hij/zij vier werkdagen is gebonden. Nostalgiepalast zal na kennisname van de bestelling in de context van verkoop op afstand in de elektronische handel een bevestiging toesturen, echter staat het de klant vrij deze te annuleren.

2.5

Nostalgiepalast heeft het recht om de klant een koopcontract aan te bieden binnen vier werkdagen na de ontvangst ervan of in te schrijven op dezelfde manier als de bestelling werd geplaatst, zoals e-mail, door een uitdrukkelijke verklaring te accepteren. Deze aanvaarding mag echter ook, in overleg met de klant, alternatief bij levering worden afgegeven.

3. Prijzen, leverings- en verzendkosten

3.1

Alle prijzen die door Nostalgiepalast worden genoemd zijn eindprijzen – dat wil zeggen dat ze alle prijscomponenten omvatten inclusief eventuele toepasselijke belastingen. Tenzij expliciet anders vermeld in advertenties, verwijzen de prijzen naar de items in de beschrijving, maar niet naar accessoires of decoratie.

3.2

In individuele gevallen kunnen bijvoorbeeld andere belastingen (bijvoorbeeld in het geval van een intracommunautaire verwerving) en / of kosten zijn (bijvoorbeeld, douanerechten) welke moeten worden betaald door de klant indien er sprake is van grensoverschrijdende leveringen.

3.3

Tenzij anders overeengekomen in individuele gevallen, zijn de aankoopprijzen plus leverings- en verzendkosten van toepassing; waarvan het bedrag of meer informatie over de berekening van deze zijn opgenomen als onderdeel van de online shop onder www.nostalgie-palast.de op de respectievelijke website.

4. Betalingsvoorwaarden

4.1

Als het contract is gesloten

– in het kader van verkoop op afstand of

– in het kader van verkoop op afstand in de elektronische handel

dan heeft de klant 10 dagen de tijd om na ontvangst van het betalingsverzoek de factuur te voldoen. Indien deze deadline zonder succes is verlopen en zonder enig uitleg van de koper, wordt de koper automatisch in gebreke van betaling gesteld.

4.1.1

Een consument moet rente over de schuld betalen tijdens het verzuim van 5 procent boven de basisrente.

4.1.2

Een ondernemer moet tijdens de wanbetaling rente betalen over de schuld ter hoogte van 8 procent boven de basisrente; Nostalgiepalast behoudt zich echter het recht voor om een hogere rentebetaling te bewijzen en te doen gelden.

4.2

De klant kan alleen een retentierecht uitoefenen als zijn tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.

5. Leverings- en verzendvoorwaarden

5.1

In het kader van de verkoop op afstand en in het kader van de verkoop op afstand in de elektronische handel, wordt de levering van de producten uitgevoerd, tenzij in individuele gevallen anders is overeengekomen, in principe, tegen vooruitbetaling. De verzending van de goederen of de levering aan de klant wordt dan ook geleverd pas na ontvangst van de volledige koopprijs plus eventuele verzendkosten welke zijn afgesproken met Nostalgiepalast.

5.2

De klant verzekert dat hij Nostalgiepalast op de hoogte heeft gesteld van het juiste en volledige bezorgadres. Mocht ten gevolge van onjuiste adresgegevens extra kosten in de verzending ontstaan, zoals terugkerende verzendkosten of het opnieuw aanbieden van de goederen, dan moet de klant deze kosten op zich nemen.

5.3.1

Het risico van toevallige vernietiging en de toevallige verslechtering van de verkochte goederen geldt voor leveringen vanaf het moment dat de goederen Nostalgiepalast verlaten tot aan de voordeur van de klant. 

5.3.2

Voor leveringen aan consumenten gaat het risico van onopzettelijk verlies en onbedoelde verslechtering van de verkochte goederen altijd over op de consument wanneer de goederen worden overgedragen aan de consument.

5.3.3

Met betrekking tot de veronderstelling van risico is de overdracht hetzelfde als de klant niet akkoord gaat met de aanname.

6. Kennisgeving van transportschade

6.1

Als een verzending van de goederen met de klant is overeengekomen, zal de klant de geleverde goederen na ontvangst controleren. In het geval van uiterlijk zichtbare schade tijdens het transport, verbindt de klant zich ertoe om de schade op de respectieve verzendingsdocumenten te registreren bij acceptatie van de levering en deze te laten bevestigen door de bezorger.

6.2

Als het (gedeeltelijke) verlies of beschadiging niet zichtbaar is, moet de klant dit aan te geven binnen vijf dagen na levering in de richting van Nostalgiepalast of binnen zeven dagen na levering aan de transportbedrijven om ervoor te zorgen dat alle claims tegen de transportonderneming opgemaakt kunnen worden.

6.3

De klant zal Nostalgiepalast naar beste vermogen ondersteunen, indien en voor zover vorderingen worden ingesteld tegen het betreffende transportbedrijf of de transportverzekering.

6.4

Eventuele rechten en aanspraken van de klant, in het bijzonder de rechten in geval van defecten van het gekochte (zie paragraaf 7), blijven onaangetast door de bepalingen van de leden 6,1-6,3, met inbegrip van deze voorwaarden.

7. Claims voor gebreken

7.1

Indien de aankoop voor Nostalgiepalast en de klant een commerciële transactie in de zin van §§ 343, 344 HGB is, wordt het recht op garantie van de klant verlangd dat hij naar behoren zijn verplichtingen heeft voldaan onder § 377 HGB inspectie en klachten.

7.2

De verjaringstermijn voor claims wegens gebreken met betrekking tot gebruikte goederen is één jaar berekend op basis van de overdracht van risico, indien de klant een consument is. Voor het overige geldt de wettelijke verjaringstermijn met betrekking tot aanspraken op gebreken van de consument. De aanspraak op gebreken vervalt als de klant de geleverde goederen in vorm of kleur aanzienlijk heeft gewijzigd. Als de klant een ondernemer is en handelt in die hoedanigheid, is de verjaringstermijn voor claims op gebreken één jaar vanaf de overdracht van het risico; voor gebruikte goederen is de garantie uitgesloten.

7.3

Als de klant geen consument is, worden claims voor defecten aanvankelijk beperkt; indien de aangeboden oplossing geen uitwerking heeft, heeft de klant het recht om te kiezen tussen het recht om zich terug te trekken uit het koopcontract of om de aankoopprijs te verlagen. Voor zover de fabrikant een garantie geeft voor de goederen, worden de details vermeld in de garantiebepalingen die aan de geleverde goederen zijn verbonden.

8. Aansprakelijkheid

8.1

Volgens de wettelijke bepalingen is Nostalgiepalast volledig aansprakelijk voor schade als gevolg van schade aan leven, lichaam of de gezondheid veroorzaakt door een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim en voor andere schade op basis van opzet of grove nalatigheid of bedrieglijk opzet. Daarnaast is de Nostalgiepalast volledig aansprakelijk voor schade die worden gedekt door de verplichting op basis van bindende wettelijke voorschriften, zoals de zogeheten ‚Produkthaftungsgesetz‘, evenals in het geval van aanname van garanties.

8.2

Voor de schade die niet wordt gedekt door paragraaf 8.1, en die worden veroorzaakt door eenvoudige of gewone nalatigheid, heeft Nostalgiepalast aansprakelijkheid als deze nalatigheid betrekking op de schending van de contractuele verplichtingen van de vervulling van waardoor de goede uitvoering van het contract en regelmatig waarvoor de klant mag vertrouwen (zogenaamde kardinale verplichtingen). De aansprakelijkheid van Nostalgiepalast is beperkt tot de contract typerende voorzienbare schade.

8.3

In het geval van enigszins nalatige schending van de contractuele verplichtingen, die niet vermeld zijn in paragraaf 8.1 noch in punt 8.2 (zogenaamde minor contractuele verplichtingen.) is Nostalgiepalast aansprakelijk om de consument te compenseren – deze is echter beperkt tot de typisch voorzienbare schade.

8.4

Verdere aansprakelijkheid is uitgesloten

9. Eigendomsvoorbehoud

Nostalgiepalast behoudt het eigendom van de geleverde goederen tot de volledige betaling van de aankoopprijs. In het geval dat de klant een ondernemer is, is dit geldig totdat alle betalingen uit de zakelijke relatie met de klant zijn ontvangen.

10. Privacybeleid

Nostalgiepalast gebruikt de gegevens van de klant uitsluitend voor de verwerking van zijn bestelling. Alle klanten zullen in overeenstemming zijn met de relevante voorschriften van de Bundesdatenschutzgesetze (BDSG) en de telemediawet (TMG) welke bij Nostalgiepalast opgeslagen en verwerkt zijn. De klant heeft op elk moment recht op informatie, correctie, blokkering en verwijdering van zijn/haar opgeslagen gegevens. Nostalgiepalast gebruikt  de persoonlijke gegevens niet van de klant met inbegrip van zijn huisadres en e-mailadres zonder de uitdrukkelijke en herroepbare toestemming voor derden. Behalve de servicepartner van Nostalgiepalast, die de orderverwerking nodig hebben voor transport (bijvoorbeeld de persoon die verantwoordelijk is voor de transport en het personeel die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van betalingen) zullen inzage hebben in de benodige gegevens. In deze gevallen is de hoeveelheid verzonden gegevens echter beperkt tot het vereiste minimum. Nostalgiepalast maakt gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de klantgegevens tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden.

11. Slotbepalingen

11.1

De wet van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. Voor consumenten die het niet eens op het contract voor professionele of commerciële doeleinden, wordt deze keuze van het recht voor zover de bescherming ingetrokken door dwingende bepalingen van de wet van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

11.2

De bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen (VN-koopverdrag) zijn niet van toepassing.

11.3

Is de klant ook een handelaar, rechtspersoon van publiek recht of openbare speciaal fonds, dan geniet Nostalgiepalast de exclusieve bevoegdheid voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract hin het land waar Nostalgiepalast is gevestigd. Hetzelfde geldt als de klant een ondernemer is en heeft geen algemene bevoegdheid in Duitsland of woonplaats of gewone verblijfplaats heeft op het moment van de actie. Het recht van Nostalgiepalast blijft bestaan, om de rechtbank te bellen in een ander rechtsgebied.

11.4

Mochten bepaalde bestemmingen ongegrond zijn of indien er gaten ontstaan in het contract, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de inhoud ervan.

Betalen met Klarna (engels)

In order to offer you Klarna’s payment methods, we might in the checkout pass your personal data in the form of contact and order details to Klarna, in order for Klarna to assess whether you qualify for their payment methods and to tailor those payment methods for you. Your personal data transferred is processed in line with Klarna’s own privacy notice.